banner_the_future_is_faure Home_Right

Susbscribe to People

Lepap Francis in dir nou ki : “Lavi set en kado nou Kreater. I tro kourt pour nou viv li dan sagrinasyon e dezespwar. Pour kontan ki nou egziste koman en et imen.”

Dan sa ka, annou apresye sa kado lavi pour nou reste an bonn sante, pour nou ed lezot, pour nou elve bon zanfan, annan en bon fanmiy, e demontre bann valer tel ki respe anver enn a lot e pour lotorite, lapolites, gratitid, annan konprenezan e pasyans avek prosen.
Ozordi, tou dimoun- espesyalman bann ki’n ganny afekte ek lenpakt KOVID-19 dan en fason ou en lot, kan Sesel ti ganny 11 ka lenfeksyon, i konsyan- ki nou a risk ganny plis lenfeksyon la e plitar, e son konsekans lo nou pei e nou lavi.
Me i osi annan en group dimoun dan Sesel ki pa pran sa lepidemi ase serye. Nou pa pran li serye kan nou dezobei lord, kritik e abes Lotorite Lasante Piblik. Kan nou kritik zefor nou gouvernman. E kontinyen krwar ki solisyon pou vin par en baton mazik. Nou merit nou tou fer en refleksyon lo sa ki’n pase ziska prezan. Sa a ed nou konpran e konnen ki nou dwatet fer koman nou kontribisyon pour ed lavenir Sesel.
Dan son mesaz pour nou lazournen nasyonal ki ganny selebre dat ki nou pei ti ganny son Lendepandans, le 29 Zen, Prezidan Danny Faure ti osi demann nou tou pour fer sa refleksyon pourki ansanm nwa sirmont sa moman difisil- ki avek linite e solidarite pa ensirmontab.
Sesel pe fer fas avek en pandemi, ki’n deza enfekte 11 dimoun oparavan- san oubliy sa bann maren la konmela- plis ki 10 milyon zabitan lemonn, e in touy anviron 500 mil. I ankor pe enfekte e touy imen. Sesel pa’n ganny okenn ka lanmor gras a lekspertiz e bon devouman nou bann dokter e ners ki’n travay ek sa 11 pasyan, me lekonomi Sesel pa pou rekiper desito.
Bokou fwa dan lepase nou’n dir ki nou lekonomi i frazil akoz nou depan lo lezot pei pour plis ki trwakar nou manze, akseswar, lekipman lakaz e serten servis esansyel tel ki elektrisite, benzin pour nou transpor eksetera. E osi akoz nou depan en kantite lo sekter tourizm pour deviz etranzer. Letan ki nou gouvernman in edik nou pep lo frazilite nou lekonomi, politik in toultan ganny servi pour manipil lespri serten kous nou sosyete. Se sa bann tel politik ki an 2015 e 2016 in reisi fer bokou sitwayen swazir pour swiv en politik boykot e saboule.
Nou kapab dir ki sa bann letan osi, apre sikse nou gouvernman ek reform ekonomik 2008, Sesel ti’n stab ekonomikman pour kree en lager pouvwar.
Sitiasyon in sanze ek KOVID-19.
A la tet nou gouvernman nou annan en dirizan ki, dan en fason fran e onnet, pe kontinyen edike e demann avek nou pep pour rekonnet nesesite viv avek valer ki permet nou viv sa realite ki egziste ozordi.
I’n konmans edik sa pep byen boner- de le moman ki i ti aksepte pouvwar an Oktob 2016, e in kontinyen promouvwar sa bann valer tou dilon sa 4an ki in la, avek bi iniye nou pep e fer nou travay ansanm, e rekolte ansanm.
I’n montre nou ki fason ki nou rod rekour pour retir en fristrasyon oubyen rod en solisyon- par anbelir bann lenstitisyon ki ti deza la pour fer vin pli for, e entrodwir nouvo pour donn nou pep loportinite eksprim zot dezakor lo nenport size ki afekte zot. Ki swa en kontrent dan landrwa travay, en labi dan sosyete, e blesir kot leker ki pa’n geri apre plizyer lannen, sirtou bann ki santi ki koudeta in senserman e onnetman afekte zot.

En Vizyoner
Prezidan Danny Faure in met an plas prensip ki pou permet annan bon gouvernans, latransparans e rann kont. Nou dirizan in asim en responsabilite pour fer sa pep konpran ki tou keksoz i annan en fason fer, e non pa atraver dezord, protestasyon, larogans eksetera. I’n osi donn nou legzanp par travay tre dir pour kontribye son par pour Sesel fer plis progre e ganny plis respe akote lezot pei.
I’n, espesyalman ranforsi nou relasyon ek nou bann pei vwazen, par egzanp Moris in oule ouver en lanbasad tout an konsideran ki nou kapab fer biznes ek kanmarad, nou vizit sa pei regilyerman pour vakans e osi biznes, e in konsolid sa relasyon ek bann pei lo kontinan lafrik, ki serten Sesel in menm partaz listwar avek. I’n oule ki Sesel i inifye ek Lafrik pourki nou kapab antreprann plis komers e donn Seselwa loportinite fer plis biznes.
Prezidan Faure i krwar dan lapartenans e linite. Linite pa zis isi parmi nou pep me linite e ko-orperasyon avek nou bann pei vwazen.
I’n donn nou pep legzanp letan in depi, premye zour ki in asim sa responsabilite, travay plis ki labitid, pour fer marse nou gouvernman, dan en fason pli efektiv tout an konsideran sitiasyon aktyel e lavenir. I’n fer gouvernman e tou sekter nou lekonomi double zot zefor pour ogmant larises pour nou pei. Plis rezerv, plis deviz, plis touris, plis swa pour Seselwa, pa vin par azar.

Nou Ti Pre Ek Some
I byen malere ki sa pandemi apele ‘Coronavirus’ ouswa KOVID-19, in frap lemonn e i pa’n eparnye Sesel menm si Sesel ti lo bon semen progre. Kot lasante e ledikasyon pour nou pep ti’n ariv lo en oter ki tou pei dan larezyon in rekonnet i pli bon ki pour zot. I kapab mank nou plis lekipman pour swen spesyalize, me nou dimoun i annan lekspertiz e talan. Nou servis i ot kalite. Nou depanse pour anvoy nou dimoun trete aletranze. Nou zanfan i annan potansyel fer pli byen ki deza zot ti pe fer- e nou sistenm ledikasyon pe fer fyer bann lenstitisyon atraver Lerop ki annan ko-orperasyon avek Sesel- sa zis pour donn en legzanp. Son 4 priyorite: lasante, ledikasyon, lozman e lanplwa.
Prezidan Faure ek son bon lidership, in anmenn lord ek disiplin dan nou lekol. Nou zanfan i santi zot dan bon lanmen ek zot ledikasyon. Nou pei, nou Prezidan, nou gouvernman pa responsab KOVID-19. Me sa ki zot in kapab fer se edik nou pep lo nesesite viv byen ansanm, dan larmoni, linite e lape. Tout an rekonesan ki lavi in sanze- nou pe viv dan en nouvo normal. Savedir nou pe adapte avek en nouvo fason fer. Me sa nouvo fason fer i kanmenm annan son bann benefis, par egzanp i ede promouvwar sa bon lavi fanmiy, plis lizyenn e disiplin dan nou bann kominote. I pou menm reanmenn en kiltir ‘savings’- anmas larzan pour ed nou dan letan dir. I pou osi ed biznes pour fonksyonn ek prekosyon, pour toultan mazinen ki movetan i frap san ekspekte.
Nou Prezidan in dir nou depi byen konmansman avek bann premye ka lenfeksyon ki nou bezwen met konfyans dan nou bann profesyonnel lasante pour tret tou pasyan, e gid nou pep pour ki nou obzerv bann mezir ki pou protez nou kont sa viris. Prezidan ti donn son pouvwar Komisyoner Lasante Piblik. I pa en dokter, i nou dirizan. Alor in fer Dokter Gedeon konfyans, e donn li sipor neseser. Ti en travay lekip, me dominen par lekspertiz bann profesonnel lasante.
Prezidan in osi koz fran ek nou pep, kot in dir nou ki nou bezwen vin ansanm pour kapab konbat sa viris. I’n met nou azour avek sa ki pase isi, e dan lemonn. Son priyorite ti pour sov lavi e sofgard nou lekonomi. An premye, ansanm ek sa lekip lasante, zot in met an plas tou mezir neseser pour detekte e kontrol sa lepidemi. Apre sa koman Prezidan in pran desizyon apre ki in konsilte avek bann profesyonnel dan lekonomi pour pran mezir neseser pour protez Seselwa. Kat group Seselwa ti pou ganny afekte direk ek sa pandemi; laplipar biznes, lezot endividi ki zot reveni pour sonny zot fanmiy ti pou ganny afekte ek KOVID-19- an gro bann ki pa dan en lanplwa ou biznes formel, byensir tou travayer dan sekter prive, ensi ki bann fanmiy ki mwen fortine. Zot vin vilnerab anfas avek en tel kriz ekonomik.

Servi Nou Pouvwar Pour Ed Sesel
Mezir neseser in ganny pran me parey Prezidan e Minis Finans in eksplik lepep, nou sitiasyon politik in fer ki, nou gouvernman pa kapab zis pran larzan leta e donnen san annan en striktir apropriye e avek kriter neseser. La ankor, tousala in deza bann ledikasyon ki oparan sa gouvernman ek son bann dirizan in pas ek sa pep. Nou koman en pep, ki annan pouvwar. Nou servi nou pouvwar pour swazir nou gouvernman e nou dirizan. Sa pouvwar si nou pa servi li byen, i kapab bon koman i kapab move pour nou tou. An 2016 nou pep ti vote pour etabli en nouvo sistenm politik dan Sesel, koabitasyon. Legzekitiv ti al pour Parti Lepep ki ozordi se United Seychelles, e Lezislativ ti al pour en groupman kat parti politik ki ti zwenn ansanm pour esey retir Parti Lepep opouvwar.
Voter ti servi son pouvwar pour ed politisyen lager pozisyon prezidansyel. Erezman, nwa dir ki sa pozisyon pa ti ganny konpromi, letan ki nou get sitiasyon ki nou trouv nou ozordi ladan. Malerezman, bann sit dan Lasanble Nasyonal in ganny konpromi, e depi premye zour- pa ni ti menm bezwen annan KOVID, en mazorite avek politisyen lopozisyon in kree en kantite lenkonvenyans pour nou pei ek nou pep.
Nou tou nou’n war apre sa kimanyer sa nouvo sitiasyon in vin konplike pour gouvernman e sirtou pour Prezidan Faure. I’n fer bokou e donn sa pep bokou, me in osi ganny anpese fer plis e donn plis. Petet ozordi avek KOVID-19, i ti a dan en pli bon pozisyon fer plis, e dan en fason pli vit e pli fasil. Me i enposib, akoz i pa dan en sitiasyon ki fasil. I rankontre lobstak, e politik ki pa neseserman en bon politik serye, i enterfer dan son travay sirtou ek travay son bann minis e lezot zofisye dan son gouvernman. En kantite zofisye i per pran desizyon menm si zot konnen ki zot pe travay byen, akoz lafreyer en politik imiliasyon e larogans.
Sa pandemi pa pe neseserman redwir, me bokou pei pe pran desizyon pour ouver zot frontyer parey Sesel, e aprann viv ek KOVID pour vinabou sov zot lekonomi. Si Sesel i swazir pour refermen, son konsekans lo lekonomi nou pei pou ekstrememan grav- menm pir.
Prezidan Faure dan son konferans lapres Zedi pase, in koz ek pep Seselwa. Nou bezwen aprann viv dapre gidans ki Lotorite Lasante Piblik in donnen. Nou bezwen aret kritike e vwar defo, me aprann ekoute e konpran. Lekonomi pa dan bon. Sekter tourizm pe soufer en kantite. Sa bann biznes pa pe fonksyonnen- menm si zot pe sey ofer zot servis a bann Seselwa- nou pei i bezwen deviz dan son rezerv pour pey nou bann lenportasyon. Sekter prive se moter nou lekonomi nasyonal.
Si i vin pli pir, i pa zis travayer dan sekter prive ki zot lanplwa pou ganny menase. E zot pou trouv zot pe konsider devlop lezot skills, pour vinabou ganny en travay. Bann ki ganny plis saler zot riske war zot saler ganny redwir. Bokou biznes a riske fermen. Lenportasyon i riske redwir e letazer laboutik pa pou ranpli otan ki konmela. Eski koman en pep noule tousala arive?
Nou Prezidan in dir nou, ki nou bezwen vin ansanm- solider dan sa moman pour nou sorti venker ansanm. Pour nou partaz nou soufrans e moman difisil koman en pep ansanm. Pa ler pour met politik dan nou lasyet manze. Pa ler pour nou sou-estim nou gouvernman.
Regarde kimanyer nou gouvernman anba lidership Prezidan Faure pe travay tre byen pour sov nou lekonomi- sov nou pep kont laprovrete!
Zot ti dir ki nou annan 40% laprovrete. Nou gouvernman in travay- in anbelir nou bann sistenm sosyal, tel ki lakaz, welfer, lasante e lanplwa. Ozordi en nouvo letid in war 11% laprovrete- me kot bokou bann manm fanmiy pe konsonm lalkol an ekse, lasante pa bon, e i annan ki pa oule en lanplwa a plen tan- san oubliy lezot sibstans tel ki drog. Gouvernman menm ek KOVID pe stok tretman pour bann zenn ki lo sa sibstans- eroin. Personn pa sipoze ganny kit deryer.
Pe annan serten konplent, kot serten bann dimoun ki self-employed tel ki en sarpantye, en mason ki zot osi zot in ganny afekte ek KOVID- letan ki ti annan restriksyon, ouswa la dimoun pa pe depans parey, ki pe ganny difkilte ganny en lasistans. I annan ki pa dan en biznes formel- savedir zot pa pey taks. Me zot pe santi lenpakt KOVID. Gouvernman avek konsey Prezidan pe rod fason pour ed zot. Bann biznes dan sekter tourizm ki santi ki zot vreman pa kapab soutenir tou zot travayer, kriter osi pe ganny revwar e zot pe ganny led.
Parey Prezidan ti dir, son lentansyon sete ed tou Seselwa ki ti bezwen led. Me ankor, i pa responsab bann lobstak ki ozordi nou gouvernman i rankontre akoz politik.

Nou Bezwen Li Pour Reste For
Menm si serten politisyen pe sey sanz zot tyoun pour esey fer krwar ki zot rekonnet travay nou dirizan- me zot pa les pase en sans pour bloke.
Travay pe kontinyen, me konman en pep nou bezwen reflesir. Nou annan de eleksyon devan nou. Pou annan eleksyon Prezidansyel e i osi annan Lasanble ki son manda i termin an 2021. Pouvwar pour les Prezidan Faure sov nou pep ek nou pei, pou dan nou lanmen. Nou deza konnen ki napa pli meyer ki li- an term son personalite, leksperyans, son fason travay, son lonnekte, son devouman, son sakrifis, e son lanmour pour sakenn de nou- irespektiv si ou pa ti vot pour sa gouvernman an 2015. Ou afiliasyon politik, ou pase, e domaz menm ou fristrasyon e lakoler pour en rezon ou en lot, pa ou priyorite an fas avek lenpakt sa pandemi lo lekonomi nou pei. Koman en pep nou bezwen met tousala dekote e get devan nou. Parey Lepap Francis in dir, annou get nou lavi, sa kado ki nou Kreater in donn nou. Sa pandemi pe pran lavi- pe detrir lavi. Nou bezwen sirmont son bann defi.
Nou sanse konpare avek bokou lezot pei, kot nou deza annan en dirizan ek leksperyans en kriz ekonomik, kot in deza lo frontyer e i ti sorti venker. I’n konmanse e konpran sa sitiasyon KOVID-19, nou bezwen les li kontinyen ed nou pei ek nou pep. Nou bezwen kanmarad, me nou pli bezwen li pour diriz nou, dan en fason ki sen e sof pour nou fanmiy, nou travay e nou biznes.

 

Menu